evangelische boekhandel

Privacy verklaring

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens vanzelfsprekend. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wij zijn verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van ons contactformulier laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om de toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Cookies

Via de website worden ook cookies geplaatst op uw apparatuur.

 

Privacy statement

We believe a careful handling of personal data, of course. Personal details will be handled and protected. In processing, we meet the requirements of the data protection act (Wet Bescherming Persoonsgegevens) . We are responsible for the data processing.

Use of personal data

By using our contact form you leave certain information with us. We will retain and use only the personal data that are specified directly by you.

Contact form and newsletter

We do not publish your customer data.

Provision to third parties

Your data will not be provided to third parties.

Security

We take security measures to limit access to your personal data.

Third party websites

It does not apply to third party websites that are connected to this website by means of links. We cannot guarantee that these third parties on a reliable or safe way to deal with your personal data. We recommend that you read the privacy statement of these sites before making use of these websites.

Access and modify your data

For questions about our privacy policy or questions about access and changes to (or removal of) your personal data you can contact us at any time.

Cookies

Through the website are also cookies placed on your equipment.