evangelische boekhandel

Openbaring deel 1

€ 14,50

Dick Tom

 

Het boek 'De Openbaring' werd opgetekend door de evangelist Johannes. Johannes beschrijft daarin, met vele beelden ontleend aan het Oude- en Nieuwe Testament op welke wijze Jezus Christus Zich openbaart in en door Zijn volk van alle tijden en op alle plaatsen in deze wereld.Deze Openbaring van Jezus Christus in Zijn volgelingen vond een aanvang tijdens Zijn omwandeling op aarde en met name sinds de uitstorting van Zijn Geest 'op alle vlees'.

Aanvankelijk klonken Zijn woorden tot Zijn volgelingen toen ze terugkeerden, nadat Jezus er 72 had uitgezonden.'Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen'.'Ik heb u macht gegeven tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal u enig kwaad doen'.Later spreekt Hij - zonder aanzien des persoons - tot al Zijn volgelingen van alle tijden, over de hele wereld: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld'.

Sindsdien is de Openbaring van Jezus Christus onweerstaanbaar volop in werking tot aan de laatste dag van deze schepping.

 

Over de schrijver:Dick Tom werd geboren op 27 april 1936 als zoon van een dominee. Hij overleed op 26 juni 2014. Hij heeft zich vele jaren verdiept in het boek 'De Openbaring van Johannes' en vele, vele dagen en nachten met de Heer doorgebracht om meer opheldering te krijgenover de betekenis van de beelden die we in het boek Openbaring tegenkomen.Voor u ligt het eerste deel van een drieluik, waarin Dick vers voor vers het gehele boek 'De Openbaring' overdenkt en bespreekt.