evangelische boekhandel

Als Genesis 1-3 geen geopenbaarde geschiedenis zou zijn...

€ 2,50

Els Nannen

 

Gods openbaring over Zijn eigen scheppingshandelen is niet beperkt tot Genesis 1-2. Ze is op veel plaatsen in de schrift te vinden. We moeten dus de hele schrift bestuderen en schrift met schrift vergelijken om Gods openbaring te leren verstaan. Gods Zoon, Jezus Christus refereerde zo'n 25 keer aan de eerste helft van het boek Genesis - de schrijvers van het Nieuwe Testament brengen 175 citaten of verwijzingen. Zij behandelen, evenals de Here Jezus zelf, het scheppingsbericht als geopenbaarde geschiedenis, niet als poëzie of allegorie, laat staan als een mythe. 

Evolutie (verticale ontwikkelings- en afstammingsleer) als wereldbeschouwing is niet alleen een probleem in de biologie, maar ook bv. in de theologie, psychologie, pedagogie, sociologie, medische ethiek, geschied- wetenschap, taalwetenschap en politiek. De kwestie schepping of evolutie is dus geen bijzaak. De bewering 'hoofdzaak is het evangelie' is in dit opzicht misleidend. De Verlosser is niemand anders dan de Schepper zoals geopenbaard in Genesis 1-3.